Asia University Summer Programs

     ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วม Asia University Summer Programs ซึ่งจัดโดย Asia University (AU) สาธารณรัฐไต้หวัน ในเดือนกรกฎา-สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาจัดขึ้นกับที่แต่ละหลักสูตรของ AU กำหนด)  โดยมี 9 หลักสูตร ดังนี้

  • นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าหอพัก (วันละ 5 ดอลล่าห์สหรัฐ) ค่าอาหาร และจะต้องทำประกันชีวิตก่อนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
  • นักศึกษาที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครและส่งผ่านคณะ/ วิทยาเขตต้นสังกัด ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561

poster page