ASEAN - China Youth Summer Camp (ACYSC)

        สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - China Youth Summer Camp (ACYSC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง นครเฉิงตู โดยมีศูนย์อาเซียน - จีน (ASEAN-China Center) เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนอาเซียน - จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ อาเซียน - จีน ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าเดินทางจากกรุงปักกิ่ง-นครเฉิงตู ค่าเดินทางอื่นๆ ค่าอาหาร ค่าอบรม ค่าบัตรผ่านประตู และค่าประกันสำหรับนักศึกษาผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอให้สถาบันการศึกษาของผู้แทนเยาวชนรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ทั้งนี้ผู้แทนเยาวชนควรเดินทางถึงกรุงปักกิ่งในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และเดินทางออกจากนครเฉิงตูในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

        นักศึกษาผู้สนใจสามารถส่ง Application Form และ Consent Form ไปที่งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ที่ Email: kawissara.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 11 มิถุนายน2561 ภายในเวลา 15.00 น. เพื่อเสนอชื่อนักศึกษาไปยัง กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป

Attachments:
Download this file (Application Form.pdf)Application Form.pdf[ ]844 kB
Download this file (Concept and tentative program.pdf)Concept and tentative program.pdf[ ]1541 kB