5 ส กองบริการการศึกษา

รายงานผลการจัดทำ Big Cleaning Day ภายในกอง/หน่วยงาน ปีละ 3 ครั้ง
ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน