ทุนพัฒนาบุคลากร

 
1. ทุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ (การเจรจาฯ และการเดินทางไปราชการ/ ประชุมเพื่อเสนอผลงาน/ กิจกรรมภายใต้ MOU/ การจัดประชุม อบรม สัมมนานานาชาติในประเทศ)

1.1 ประกาศ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของผู้บริหารและการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ เรื่อง แนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจของผู้บริหารและการเดินทางเพื่อปฏิบัติราชการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

 1.2 ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559ประกาศ เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559

หมายเหตุ

- รายชื่อประเทศในกลุ่มประเทศ ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค ประเภท ง และประเภท จ
- คำแนะนำในการจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายสำหรับกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
- แบบบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ