ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright 2014

เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

เพื่อโปรดพิจารณา งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ขอส่งต่อการประกาศทุน
Fulbright สำหรับปี 2557 มีทั้งหมด 3 ประเภทคือ

ประเภทที่ 1    2014 Fulbright Junior Research Scholarship Program
ประเภทที่ 2    2014 Thai Visiting Scholar Program (TVS)
ประเภทที่ 3    2014 Fulbright U.S. - ASEAN Visiting Scholar Program (USAS)

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ และที่ www.fulbrightthai.org
ท่านที่สนใจโปรดส่งใบสมัครครบถ้วน โดยตรงที่

มูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน (ฟุลไบรท์)
21/5 อาคารไทวา 1 ชั้น 3
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณหทัย
   เตชะกฤตธีรนันท์ มูลนิธิฟุลไบรท์ เบอร์โทรศัพท์ 02-285-0581-2 ต่อ 107

ทั้งนี้ ทุนทุกประเภทจะหมดเขตรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2556


ขอบคุณค่ะ

จงจิต ราชยอด
งานวิเทศสัมพันธ์/กองบริการการศึกษา โทร. 2253